Grób László
Grób László

kiadóvezető

Történetírói arcképcsarnok: Jancsó Benedek. II. rész

„Tiszteltük Jancsót s tudtuk, hogy vastag könyveket szokott írni – de azokat nem olvastuk el, reá nem hallgattunk.” Pedig el se kellett volna olvasni, elég lett volna csak belelapozni. Egy magányos hang, aki Erdély elvesztésére figyelmeztetett jóval Trianon előtt.

Jancsó Benedek előző részben bemutatott életpálya-szakasza jószerivel a hiábavaló figyelmeztetések ideje volt. Az első világháború előtt senki nem akart a remények helyett a veszélyekkel foglalkozni. Arra a néhány magányos hangra, köztük Jancsó Benedek hangjára, amelyek a román irredenta mozgalom erejére hívták fel a figyelmet, szinte alig-alig figyelt a közvélemény és leginkább a közvéleményt meghatározó sajtó. Így következett be a bukás, s így következett be Erdély, a Partium, a fél Bánság és az úgynevezett trianoni országterület csaknem egészének román megszállása 1919 augusztusára. Ekkora csúfosan végetért az első magyarországi kommunista kísérlet.

A magyarországi Szovjet, vagyis a Tanácsköztársaság bukása után Jancsó Benedek ismét munkához látott.


Miután a román királyi hadsereg a vonatkozó dokumentumokat, iratokat elvitte Budapestről, Jancsó a megmaradt jegyzeteit dolgozta fel, és ebből született meg legismertebb, leghíresebb könyve, A román irredentista mozgalmak története (1920). Ezt írja róla az előszóban: „Könyvem magában foglalja a román irredentista mozgalmaknak egész történetét, de csak első hézagos és hiányos feldolgozásában. Sajtó alá csak akkor akartam adni, mikor a Bukarestben összegyűjtött egész anyagot teljesen feldolgozhattam volna. Fájdalom, ez a fennebb elbeszélt események következtében lehetetlenné vált. Nem hiszem, hogy valaha magyar embernek sikerüljön az elveszett anyagot még egyszer összegyűjtenie, azért tekintettel a kérdés igazán égetően aktuális voltára, szükségesnek véltem művemet e hiányos alakjában is a magyar olvasóközönség elé bocsátani. Nem lehetetlen, hogy a románok is meg fogják írni az irredentista mozgalmak történetét, mert hiszen ezek a mozgalmak az ő nemzeti történelmüknek sokkal inkább kiegészítő részei, mint a miénknek. Nekik módjukban fog állani könyvem tévedéseit kijavítani és hiányait pótolni. Egyben azonban biztos vagyok, abban ugyanis, hogy ha lesz bennük egy csepp igazságérzet, a tárgyilagosságot és a való igazság kiderítésére való törekvést nem fogják tőlem megtagadhatni.” Nem tudunk róla, hogy kívánsága teljesült volna...

Ami obligát szerénységét illeti, az a legárnyaltabb megfogalmazás szerint is túlzott. Könyve 500 oldalon keresztül ismerteti – egy egészen rövid történeti bevezetőt követően – a ’48-as szabadságharcot követő román mozgalmakat, a Kárpátokon innen és túl, s eljut végül saját koráig, Erdély román bekebelezéséig. Munkája máig alapmű, s ha már a középiskolákban sajnálatos módon nem kötelező tananyag, reméljük, hogy a külügyi képzésben jó hasznát veszik.

Jancsó 1922-től – a kolozsvári egyetem utódaként létrejött – szegedi Ferenc József Tudományegyetem nyugalmazott rendes tanára volt. 1920-ban az összes magyarországi nemzetiségi mozgalmat áttekintő könyve látott napvilágot Defensio Nationis Hungaricae címmel, amely a román mellett tárgyalja a szlovák és a szerb nemzetiségi mozgalmak történetét. Utolsó nagyobb műve a Ladihay Vince álnéven írott Erdély története (Kolozsvár, 1923) volt, amely bár kiadásra került, állítólag kereskedelmi forgalomba nem hozták (vagy csak nagyon limitáltan). Ez a könyv a saját neve alatt végül csak posthumus, 1931-ben jelent meg, szintén Kolozsvárott.

Jancsó évtizedeken keresztül alapvető feladatának deklaráltan a magyar társadalom és főleg a politikai vezetés érdeklődésének felkeltését tekintette. Ennek érdekében írta cikkeit, korábban főleg a Budapesti Hírlapba és az Egyetértésbe, majd Trianon után az 1927-ben induló Magyar Szemle szerkesztőbizottságának tagjaként Bethlen gróf és Szekfű Gyula illusztris folyóiratába, melynek házon belüli „nemzetiségi szakértője” volt. Haláláig vagy kéttucat tanulmánya jelent meg a lap hasábjain.

Jancsó Benedek a szülőföldjétől távol, Budapesten hunyt el, 1930-ban.

A „senki sem próféta a saját hazájában” közkeletű bölcsessége kevés történettudósra illik jobban, mint Jancsó Benedekre – pedig ő nem régi, porlepte századok elmúlt históriáival foglalkozott, hanem napjainak (és a mi napjaink) egyik leghúsbavágóbb kérdésével. Ő maga is érzékelte, hogy sikertelenül húzta a harangokat. Sem a politika nem hallgatott rá 1916 előtt, sem a nagyközönség nem tudatosította magában a létét fenyegető veszedelmet. Már a Magyar Szemle cikkírója is elismeri: „mert államférfiaink és mi, becsületes hazafiak, nemcsak azt nem tudtuk, hogy a baj nem múló természetű, hanem azt sem láttuk, hogy van baj, van komoly nemzetiségi veszedelem s még kevésbbé volt fogalmunk a baj okáról és orvosszereiről.”

Negligáltságára kiválóan jellemző, hogy főművének, A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapotának két kötete állítólag évekig állt krúdában a kiadó nyomdájában, mert a kutya nem vette, aztán antikváriumban kiárusították. (Mára méregdrága könyvritkasággá avanzsált...)

Pedig amit prédikált, az szinte nyilvánvaló igazság: „Igyekeztem megállapítani, hogy mi a dáko-román mozgalom természete és jellege s bebizonyítani, hogy nem valami múló baja politikai életünknek, hanem igen súlyos természetű s végtelenül elhanyagolt organikus betegsége, melynek továbbterjedését megakadályozni s orvoslására a betegség természetének megfelelő helyes eszközöket kutatni nemcsak államférfiainknak, hanem úgyszólván minden hazafinak becsületbe járó kötelessége. Fejtegetéseim eredményeképpen azon nézetemnek adtam kifejezést, hogy a dáko-románizmus elsősorban kulturális fegyverekkel küzdő, tehát vele szemben csakis hasonló fegyverekkel küzdhetünk sikerrel."

S Jancsó, mint a korszak legjobbjai, felveti a Monarchia magyar politikai osztályának megbocsáthatatlan felelősségét: „Az igazság ellen vétkezném, ha azt állítanám, hogy a magyar politika célul tűzte volna ki a románoknak nemzetiségüktől való megfosztását... A mi hibánk nem az, hogy akármiféle célból is sokat foglalkoztunk volna a románsággal, hanem az, hogy számba sem vettük őket. Berendeztük állami és kulturális háztartásunkat anélkül, hogy csak eszünkbe is jutott volna mérlegelni, hogy hazánk keleti részében a románság többségben van."
S ami a jövőt illeti, arról triviális, de mégis fontos igazságokat mondott ki: „Kétféle integritás van: területi és faji vagy helyesebben, nemzeti. Az utóbbi azonos a kultúrális egységgel. A területet elvehették tőlünk, de azt kedvező és szerencsés körülmények között, ha megjön az alkalom, visszaszerezhetjük, mert az nem fog megsemmisülni. De a hazát a hegyek, völgyek, a síkságok mellett emberek is alkotják, akik benne laknak. Ha a magyarság az idegen, uralom elnyomása következtében e területeken részben vagy egészben elvész, akkor el fogjuk veszíteni a területekhez való legerősebb jogcímünket is."

S végezetül nézzük, mit emel ki a Magyar Szemle cikkírója történészünk halálakor a sokezer oldalas életműből: „Mentől többet és behatóbban foglalkozom a román nemzetiségi kérdéssel, annál szilárdabb lesz bennem a meggyőződés, hogy a magyar nemzetnek a legtávolabbról sem áll érdekében kísérletet tenni, hogy a románságot nemzetiségétől megfossza, – sőt ellenkezően – egyenes érdekünk, hogy a románok e hazában mint románok és nemcsak mint magyar állampolgárok egyformán jól érezzék magukat, hogy nemcsak önerejükön, de a magyar állam és nemzet segítségével is erősödjenek nemzetiségben, vagyonban és kultúrában.” Ne tévesszük szem elől: ezt az akkor miniszterelnök gróf Bethlen István és a kor vezető ideológusa, Szekfű Gyula Magyar Szemléje hozta követendő programként. Az a folyóirat, amit a magyar (kül)politika akár nemhivatalos szócsövének is tekinthetünk! Annak a külpolitikáénak, amelynek legfőbb és minden mást háttérbe szorító célja a revízió volt.

És akkor búcsúzzunk el történészünktől mi is a Magyar Szemle nekrológjának szomorú – s máig aktuális – szavaival: „Tiszteltük Jancsót s tudtuk, hogy vastag könyveket szokott írni – de azokat nem olvastuk el, reá nem hallgattunk.”

(Felhasználva: az Asztalos Miklós által szerkesztett Jancsó Benedek emlékkönyv és Szendrei László utószava A román irredentista mozgalmak történetének 2004-es új kiadásához, Szász Zsombor: Jancsó Benedek, in: Magyar Szemle, 1930.)